Ajuntament de Toràs

Perfil del contractant
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Per Resolució d’Acord de Ple de data 3 de setembre de 2010, es va adjudicar definitivament el contracte de servicis d’ELABORACIÓ DEL PLA GENERAL DE TORÁS el que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

 

 1. Entitat adjudicadora:
  • Organisme: Ajuntament de Torás.
  • Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
  • Direcció d’internet del perfil de contractant: toras.és
 2. Objecte del contracte.
  • Tipus de contracte: De Servicis
  • Descripció: elaboració del Pla General d’Ordenació Urbana de Torás.
  • CPV (Referència de Nomenclatura): 71400000
  • Mig de publicació de l’anunci de licitació: B.O.P. Castelló
  • Data de publicació de l’anunci de licitació: 24/04/2010.
 3. Tramitació i procediment.
  • Tramitació: Ordinaria.
  • Procediment: Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
 4. Pressupost base de licitació
  • Import net 59.169,88 euros. IVA (%) 16. Import total 68.637,06 euros.
 5. Adjudicació definitiva:
  • Data: 03/09/2010
  • Contractista:VIELCA INGENIEROS, S.A.
  • Import o cànon d’adjudicació. Import net 53.252,89 euros. IVA (%) 16. Import total 61.773,35 euros.

A Torás a 10 de setembre de 2010.

L'Alcalde,

 

Fdo.: D. JOSE VICENTE MACIAN FLOR

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal